AKTUALITY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nejnovější informace pro všechny naše členy a družstva

 

Stručný přehled informací podaných na informativních schůzích pro SVJ

 

 • Informace o havarijní službě poskytované správcem SBD Tábor (voda, kanalizace, topení)
 • provádí p. Aleš Křivánek (tel.č.: 774 964 382)
 • od pátku do neděle a ve svátky od 7:00 – 20:00 hod.
 • vztahuje se na havarijní situace ve společných prostorách
 • služba (tj. držení havarijní služby pro SVJ a BD ve správě SBD Tábor) je zdarma
 • samotný zásah je již hrazen
 • služby p. Křivánka lze využít i mimo dobu havarijní služby (půjde však již o individuální soukromou domluvu)
 • Směrnice EED implementovaná do právního řádu ČR (stanovená měřidla, povinnost měsíčních odečtů, vyúčtování)
 • implementace probíhá do několika předpisů (zejména do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a do zákona č. 67/2013 Sb., o službách)
 • od 1.1.2022 již povinnost instalace stanovených měřidel (RTN, vodoměry) s dálkovým odečtem – tj. bez fyzického vstupu do bytu (viz zákon č. 406/2000 Sb.)
 • V současné době probíhá novelizace zákona č. 67/2013 Sb. – zatím není přijata – není známo konečné znění novelizace
 • Předpokládané hlavní povinnosti pro SVJ z novelizovaného zákona č. 67/2013 Sb.:
 1. a) Povinnost SVJ informovat konečné příjemce (vlastník, nájemce) o spotřebách na měsíční bázi (otop, TUV)
 2. b) Povinnost SVJ informovat konečné příjemce (vlastník, nájemce) o možnosti a místě, kde se ke spotřebám lze dostat (podle poslední informace by tato povinnost měla být jednorázová nikoliv opakující se)
 • Účinnost novely zákona č. 67/2013 Sb., má být stanovena na 1.1.2023 x povinnost SVJ informovat o měsíční spotřebě účinnost od 1.1.2024

+ má být dále stanoveno, že měsíční spotřeby nemusí být poskytovány v případě, že stanovené měřidlo není schopné vysílat data na vzdálenost větší než 250m

 • Nejzazší termín pro SVJ, od něhož musí SVJ o měsíčních spotřebách informovat je zatím nastaven na rok 2027 (zde již bez ohledu na vzdálenost 250m)
 • K dotazům SVJ, zda lze na schůzi rozhodnout o tom, že tuto povinnost plnit SVJ nebude: Nelze takto rozhodnout (rozpor se zákonem)
 • Lze však preventivně doporučit, aby na schůzi SVJ došlo ke snížení pokuty dle zákona o službách za nesplnění nepeněžité povinnosti (zákonná výše je 50,- Kč/den) – doporučení 3 až 5,- Kč/den

Důvodem je skutečnost, že plnění povinnost dodávat příjemcům služeb měsíční spotřeby je nepeněžitého charakteru a za její nesplnění hrozí výše uvedená pokuta (příjemce služeb musí podat žalobu na zaplacení této pokuty)

 • Povinné zřízení datových schránek pro SVJ od 1.1.2023
 • Datová schránka (DS) bude zřízena automaticky – není třeba o ni žádat
 • Statutárnímu orgánu (všem členům) budou zaslány přístupové údaje
 • Nutné se do DS přihlásit a tím ji zpřístupnit (pokud se tak nestane, je DS stejně zřízená a lze do ní doručovat, i když se statutární orgán nepřihlásí) – to má význam z hlediska fikce doručení dokumentů, které jsou do DS zaslány
 • DS je třeba alespoň 1x týdně zkontrolovat, zda něco nepřišlo
 • Lze nastavit notifikace o došlých zprávách do DS (na e-mail, sms)
 • Lze nastavit, že heslo do DS bude mít neomezenou platnost (základní nastavení je platnost hesla na 90 dní – pak se musí heslo změnit)
 • Možnost placené služby DS „Datový trezor“ – archivace došlých zpráv (obecně totiž došlé zprávy po 90 dnech od doručení do DS zmizí)
 • V případě potřeby bude SBD Tábor nápomocno – možnost zaškolení atp.
 • Statutární orgán SVJ – funkční období, volba, možnosti
 • Upozornění pro všechny SVJ na konec funkčního období volených orgánu SVJ (většinou je volební období 5 leté – viz stanovy příslušného SVJ)
 • V případě uplynutí funkčního období je nutné na shromáždění zvolit nový výbor a změnu zanést do veřejného rejstříku
 • Změna a zápis jsou nutné i v případě, že složení výboru zůstává na nové funkční období stejné
 • V případě změny typu statutárního orgánu (výbor společenství x předseda společenství) je nutná i technická změna stanov (např. nahrazení výboru předsedou a obráceně)
 • Pojištění nemovitostí – aktualizace pojistné smlouvy
 • Navýšení cen nemovitostí (bytových domů) na současné tržní ceny
 • Původní úrovně cen nemovitostí byly již s ohledem na rostoucí ceny podhodnoceny a hrozilo v případě pojistné události krácení pojistného plnění, příp. jeho nevyplacení vůbec
 • Nová pravidla v oblasti požadavků na VTZ (vyhrazená technická zařízení, revize, odpovědné osoby, apod.), ostatní technická zařízení
 • Nutnost provádět jednou ročně revizi střešních záchytných systémů vč. OOPP
 • Povinnost kotlů na tuhá paliva 3.emisní třídy a vyšší od 1.9.2024 (zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy k tomuto datu)
 • Upozornění na provádění pravidelných ročních protipožárních prohlídek v domě.
 • Zákon č. 250/2021 Sb. – zákon o bezpečnosti práce v souvislosti provozem VTZ (výtahy, tlakové nádoby, elektrická zařízení, plynová zařízení) :
 • Upravuje oprávnění osob odpovědných (revize, opravy), povinnost zhotovitele doložit osvědčení dle platných předpisů statutárnímu orgánu.
 • Archivace revizních zpráv po dobu 10 let (správce, objednatel, revizní technik), výchozí revize archivovat po celou dobu životnosti VTZ
 • Nutný zápis o odstranění závad z revize.
 • Určení zodpovědné osoby za provoz jednotlivých VTZ
 • Povinnost seznámit zaměstnance SVJ se stavem pracoviště a předložit k podpisu plán bezpečnostních rizik spojených s výkonem práce (zpracováno osobou způsobilou v oblasti prevenci rizik), povinnost ze zákoníku práce.
 • Informace z oblasti dotací – Nová zelená úsporám
 • Dotační program v rámci opatření na úsporu energií (zateplení obálky budovy, výměna výplní otvorů obvodového pláště, apod.)
 • Žádosti je možné podávat do 30.6.2025, př. do vyčerpání finančních prostředků. Tento termín je i podmínkou ukončení realizace.
 • Žádosti je možné podat před, v průběhu nebo po dokončení realizace projektu.
 • Podání žádosti se provádí elektronicky a vyžaduje mít potřebné podklady (projektová dokumentace, energetické hodnocení úspor atd.)
 • Dotaci pro Vás vyřídíme.
 • Informace nad rámec programu
 • Úsporný tarif dle nařízení vlády 263/2022 Sb., vs. Zastropování cen

(Úsporný tarif pro bytové domy se ruší přijetím nařízení vlády o zastropování cen energií) – není tak nutné dodávat informaci o počtu bytových jednotek v domě

V Táboře dne 2.11.2022

Radek Veselý v.r.

ředitel SBD Tábor

Pojištění domů.
V rámci komplexních služeb poskytuje SBD Tábor pojištění bytových domů, které má ve správě. Toto pojištění poskytuje za výhodných podmínek vyplývající z většího objemu pojištěných objektů.
Začátkem roku 2019 uzavřelo SBD Tábor s Kooperativa pojišťovna a.s. novou pojistnou smlouvu na období pěti let. Kromě pojištění majetku je součástí smlouvy i pojištění občanské odpovědnosti za způsobenou škodu třetí osobě po území celé ČR.
Majetkem u bytových domů ve správě SBD Tábor se rozumí stavba a stavební části či společné prostory, nikoliv zařízení domácnosti.
V nové pojistné smlouvě došlo k aktualizaci na současné pojistné podmínky a také k zohlednění navýšení majetku u bytových domů, kde došlo v minulých letech k větším investicím (zateplení, nový výtah atp.).
V každém roce řeší SBD Tábor průměrně 70 pojistných událostí. Pojišťovna ve většině přídech plní vzniklou škodu. Nejčastější příčinou jsou závady na vodovodních a odpadních rozvodech, ale pojistná smlouva se vztahuje např. i na vandalismus či přepětí v elektrické síti. Vzniklou škodu stačí na SBD Tábor nahlásit, dodat potřebné podklady a ostatní administraci i komunikaci s pojišťovnou zajistí pracovníci SBD.
Miloslav Pokorný, SBD Tábor

Významné novinky v oblasti bytového spoluvlastnictví od 1.7.2020
(zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
___________________________________________________________________________
Dnem 1.7.2020 nabude účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z pohledu právní úpravy bytového spoluvlastnictví se jedná o první velkou rekodifikaci od samotného přijetí občanského zákoníku, která v mnohém zásadně mění dosavadní pravidla správy domu a pozemku a dále práva a povinnosti vlastníků jednotek. V této souvislosti považujeme za nutné seznámit vás se změnami, které mohou mít vliv na chod vašeho společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) a na uplatňování práv a povinností souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.
První, z našeho pohledu asi nejvýznamnější, změnou je kompletní rekonstrukce pravidel § 1184 občanského zákoníku upravujícího nařízený prodej jednotky vlastníka, který porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Doposud byla právní úprava víceméně bezzubá a v praxi není za dobu účinnosti nového občanského zákoníku (od 1.1.2014) znám jediný případ, kdy by k nucenému prodeji jednotky (bytu) došlo. Stávající úprava je totiž postavena na nutnosti vést soudní spor s porušujícím vlastníkem a teprve poté, co vlastník porušuje soudní rozhodnutí, čímž podstatně omezuje ostatní vlastníky, může soud na návrh SVJ nařídit prodej jednotky. Znění účinné od 1.7.2020 tento proces v mnohém zjednodušuje. Předlohou nové právní úpravy je institut vyloučení člena z bytového družstva. Nová úprava zavádí podobný proces, který může vést až k prodeji jednotky vlastníka, který své povinnosti porušuje.
Na návrh osoby odpovědné za správu domu (SVJ) může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek (§ 1184 odst. 1).
Z důvodové zprávy se podává následující:
K tomu, aby mohlo napříště dojít k nucenému prodeji jednotky, musí být splněno několik podmínek.
1) Předně osoba odpovědná za správu domu a pozemku (SVJ) musí vlastníkovi, který porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, doručit písemnou výstrahu. Minimální obsahové náležitosti této výstrahy stanoví navrhovaný odstavec 2. Smyslem této výstrahy je zejména upozornit vlastníka jednotky na jeho nežádoucí chování, umožnit mu, aby svého jednání zanechal a napravil, co způsobil, a konečně jej upozornit, že může být podán návrh na nařízení prodeje jeho jednotky. Současně se ve výstraze vlastníkovi poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů, aby mohl zanechat vadného jednání a případně odstranil jeho důsledky.
2) Dále musí s podáním návrhu vyslovit souhlas vlastníci jednotek většinou všech vlastníků jednotek. Tímto se chce zamezit, aby se institut nuceného prodeje stal nástrojem zneužití ze strany vlastníků s vyšším podílem hlasovacích práv. O tom, že vlastník jednotky porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, by měla být přesvědčena většina všech vlastníků. Zároveň se
stanoví, že při určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka jednotky, jejíž prodej se navrhuje.
3) A konečně musí být splněny materiální znaky nežádoucího jednání vlastníka jednotky, tj. vlastník jednotky musí porušovat své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.
Splnění všech předpokladů bude soud řešit v průběhu nalézacího řízení. Pokud nebude naplněna byť jen jediná z těchto podmínek, k nařízení prodeje jednotky by nemělo dojít a soud žalobu zamítne.
Z našeho pohledu se jedná o významnou změnu, která by mohla do budoucna pozitivně ovlivnit chování některých vlastníků jednotek, kteří dle současné právní úpravy zneužívali složitosti vymáhání těchto povinností a své povinnosti v rámci SVJ porušovali na úkor jiných vlastníků. Současně však musíme upozornit, že se musí jednat skutečně o zjevné porušování, které omezuje ostatní vlastníky skutečně podstatným způsobem (musí dojít k naplnění určité míry intenzity závadného jednání).
___________________________________________________________________________
Další změnou, která může a bude mít vliv na fungování SVJ, je úprava § 1186 občanského zákoníku. Stávající platné znění přináší zásadní výkladové problémy vedoucí k právní nejistotě, zda dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku přecházejí s převodem jednotky na nabyvatele a jaký vliv na tento přechod má potvrzení osoby odpovědné za správu domu. Osoba odpovědná za správu domu tak nemá jistotu, kdo je dlužníkem – zda převodce, nebo nabyvatel, což komplikuje vymáhání pohledávek. Předně se navrhuje jednoznačně stanovit, že na nabyvatele přecházejí dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku, dluhy na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a dluhy na zálohách na tato plnění převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku ze zákona.
Tyto dluhy na nabyvatele přejdou ex lege pouze v případě, že je nabyvatel měl a mohl zjistit. Z tohoto důvodu se zachovává potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku. Převodce doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu a pozemku, jaké má vůči této osobě dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku a plněních spojených nebo souvisejících s užívání bytu a zálohách na tato plnění, popřípadě potvrzení, že takové dluhy nejsou. Stanoví se vyvratitelná domněnka, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z tohoto potvrzení nebo pokud osoba odpovědná za správu domu a pozemku potvrzení bez zbytečného odkladu nevydala, přestože o něj byla požádána. Nově se navrhuje, že potvrzení může osoba odpovědná za správu domu vydat také přímo nabyvateli, pokud s tím převodce souhlasí.
Uvedenou změnu opět vítáme jako přínosnou s ohledem na skutečnost, že v současné době vznikaly výkladové pochybnosti, zda k přechodu dluhů vůbec dochází, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Nyní bude na pevno stanoveno, že k přechodu dluhů dochází na nabyvatele ze zákona, a to za výše uvedených podmínek (nabyvatel je měl a mohl zjistit – např. právě z potvrzení SVJ). V této souvislosti tak i nadále platí, že SVJ by měla taková potvrzení na žádost vydávat, aby si zajistila, že dluhy budou přecházet spolu s převodem jednotky na nového nabyvatele.
___________________________________________________________________________
Z dalších dílčích změn, které mohou mít dopad i na jednotlivá SVJ, můžeme již jen bodově uvést následující:
- Podstatnou náležitostí stanov SVJ již do budoucna nebude stanovení pravidel pro tvorbu rozpočtu společenství;
- Při změně stanov se již nebude vyžadovat forma veřejné listiny (notářského zápisu), nicméně pokud formu veřejné listiny stanoví přímo stanovy, je nutné tak postupovat (bude vhodné takové stanovy změnit);
- Nově je zaveden institut „náhradního shromáždění“, které bude usnášení schopné při účasti 40% všech hlasů. Nejedná se o rozhodování per rollam, které zůstává zachováno, ale o nový institut klasického shromáždění s fyzickou přítomností vlastníků v případě, kdy to stanovy budou připouštět (bude opět nutná změna stanov).
V Táboře dne 4. května 2020
Mgr. Filip Švarc, advokát
právní zástupce SBD Tábor

 

 

Od 1.4.2022 SBD Tábor zabezpečuje havarijní službu v oblasti vodoinstalace, topení, a to vždy od pátku do neděle a dále ve svátky

v době od 7.00 do 20.00 hodin.

Číslo telefonu pro havarijní službu je 774964382.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO, Martínka Húsky 109, 390 11 Tábor

IČ: 002 14 329   DIČ: CZ00214329

tel. 381 791 613   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Táboře 26.6.2020

Vážení,

v souvislosti s častými dotazy ohledně dodávky tepla a na možnosti jeho regulace  sdělujeme pro lepší informovanost následující:

Teplo dodává dodavatel tepla na základě smlouvy s odběratelem (v našem případě zpravidla SVJ). Vždy na přelomu roku odsouhlasuje odběratel s dodavatelem tepla písemně cenové ujednání pro následující kalendářní rok.

Správce SBD Tábor provádí roční vyúčtování tepla na základě fakturace od dodavatele. V souladu s platnou legislativou rozdělí správce náklady do ohřevu teplé vody a do otopu. Tyto podklady zašle příslušné firmě která provede rozúčtování nákladů na jednotlivé bytové jednotky, opět dle platné legislativy. Toto rozúčtování je přílohou celkového vyúčtování jednotlivých bytů.

S dodávkou tepla úzce souvisí regulace. Jejím smyslem je zajistit požadovaný komfort konečného odběratele a optimalizovat náklady za dodávku tepla. Existuje několik možností s různým efektem a samozřejmě s rozdílnou výší nákladů.

Základní regulaci může provést dodavatel tepla úpravou tzv. topné křivky a to na základě požadavku zástupců SVJ či samosprávy domu. Částečně může dodavatel tepla provádět regulaci v domě, v domácí předávací stanici (DPS).

Další možností regulace topné soustavy a tím i úspory nákladů je hydraulické a termické vyvážení topného systému celého domu. To provádí odborná firma na základě výpočtu a projektu autorizované osoby v oboru topenářství. Je to řešení nejnáročnější, ale má v případech, kdy se provede celkové zateplení domu největší efekt. Často se investuje pouze do zateplení a zapomene se na nové nastavení a vyregulování otopné soustavy. Majitelé bytů se pak často diví, že dosažené úspory nejsou tak vysoké, jak předpokládali.

Regulaci tepla může provádět i koncový odběratel tepla prostřednictvím termostatického ventilu (TRV) na každém radiátoru v bytě. Bohužel se setkáváme s neodbornými zásahy či s nevědomostí v ovládání tohoto způsobu regulace. TRV reaguje na bezprostřední teplotu ve svém okolí. Neměl by mít možnost zavřít zcela a úplně přívod topné vody. Od výrobce je nastaven na minimální teplotu svého okolí, např. 15-16°C (tzv. temperování). V případě, že se např. otevře okno v jeho okolí, dochází k plnému otevření průtoku topné vody a radiátor je během chvíle roztopen na maximum v závislosti na teplotě dodávané topné vody. Na tomto místě je třeba dodat, že časté větrání bytu po výměně oken a zateplení domu je nezbytný předpoklad předcházení tvorbě plísní v bytě. Proto při větrání je třeba ztlumit TRV na minimum a na nezbytnou dobu přikrýt např. dekou či polštářkem aby nedošlo k ochlazení jeho okolí.

Po skončení topné sezony se doporučuje nastavit TRV na nejvyšší stupeň (úplné otevření). Snižuje se takto jeho opotřebení.

Topná soustava ústředního vytápění je značně složité zařízení, které reaguje na jakékoliv individuální, neodborné zásahy. Např. i výměna radiátoru může výrazně narušit hydraulické a termické vyvážení systému. Provoz se stane neekonomický, některá topná tělesa nedostanou požadované množství tepla a naopak. Špatně nastavená, nefunkční regulace může být také zdrojem hluku.

Je třeba si také uvědomit, že zvýšení teploty v bytě o 1°C znamená zvýšení nákladů asi o 6%.

Náklady za teplo jsou zpravidla nejvyšší nákladovou položkou za užívání bytu, proto stojí za to je řešit jak v souvislosti s rostoucí cenou tepla, tak i se stárnoucím stavem bytových domů a jejich technickým zařízením.

M.Pokorný SBD Tábor

Změna legislativy v otázce Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

Od 1.7.2015 platí zákon 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že úřední dny jsou pouze v pondělí a ve středu.

Nadále upřednostňujeme řešení Vašich požadavků prostřednictvím telefonu a emailu.

Žádáme návštěvníky, aby i přes uvolnění vládních opatření, i nadále vstupovoali do budovy s ochranou úst a nosu.

Děkujeme za pochopení

Pavel Šimák

předseda SBD Tábor

 

V prosinci roku 2013 zakoupilo SBD Tábor pro potřeby domů v jeho správě termokameru Fluke TiR 105 9Hz. Pomůže při odhalování vad stavebních konstrukcí z hlediska tepelných ztrát a tepelných mostů.

Sezimovo Ústí II, Dukelská 642

Úterý: 7:00–11:30, 12:30–17:30

Soběslav, Na Ohradě 440/III

Čtvrtek: 7:00–11:30, 12:30–16:00

Veselí n/Luž., Blatské sídl. 588

Středa: 7:00–11:30, 12:30–15:00

Bechyně, Písecká 823

Čtvrtek: 13:00-16:00

Stavební bytové družstvo Tábor

Úřední dny:

 • Pondělí: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 15.45
 • Středa: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.15

Ostatní dny po domluvě:

 • Úterý a Čtvrtek: 7.00 – 11.30 a 12.30 – 15.30
 • Pátek: 7.00 – 12.30

Martínka Húsky č.p. 109
390 01 Tábor

IČO: 00214329, DIČ:CZ00214329
Identifikátor datové schránky: vtv4db7

eby teaser

Copyright ©2023 SBD Tábor - stavební bytové družstvo Tábor
Vytvořeno společností IT-JH.cz

Vyhledávání