AKTUALITY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nejnovější informace pro všechny naše členy a družstva

ZÁPIS O ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA

Stavební bytové družstvo Tábor, IČ: 002 14 329, se sídlem Martínka Húsky 109, 390 01 Tábor

zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 206 (dále jen „družstvo“)

 

Představenstvo družstva rozhodlo na svém zasedání dne 8.4.2021 v souladu s 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., ve spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) o podmínkách rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem k současné situaci – ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními:

Podmínky pro rozhodování shromáždění delegátů per rollam:

  • Mimo zasedání může být rozhodováno o všech záležitostech spadajících do působnosti shromáždění delegátů.
  • Představenstvo zašle návrh rozhodnutí na adresu delegátů uvedenou v seznamu delegátů a uveřejní jej na informační desce družstva. Návrh musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady potřebné pro jeho přijetí nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má delegát vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí 15 dnů od doručení návrhu.
  • K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu delegáta družstva s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem delegáta na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Podmínky voleb do volených orgánů družstva budou uvedeny dále se svými specifiky. Za delegáta může hlasovat náhradník. Nedoručí-li delegát družstva představenstvu svůj souhlas s návrhem usnesení ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu delegátovi, platí, že nesouhlasí. Jakákoli doplnění, podmínky nebo jiné výhrady na vyjádření, se považují za vyjádření nesouhlasu.
  • Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech delegátů družstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního delegáta k návrhu, nebo marným uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření delegátů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
  • Představenstvo oznámí delegátům družstva výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení, a to stejným způsobem, jakým byli delegáti vyzváni k rozhodnutí per rollam.

 

Specifické podmínky rozhodování shromáždění delegátů per rollam pro volby do volených orgánů družstva (rozvedeny zvlášť pro kontrolní komisi a představenstvo) jsou uvedeny dále:

 

Představenstvo

 

Vzhledem k tomu, že za normálních okolností nelze rozhodování per rollam v družstvu s vrcholným orgánem shromáždění delegátů konat (je zakázáno zákonem - § 652 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění), nejsou jednacím a volebním řádem stanoveny podmínky voleb v tomto případě. Z uvedeného důvodu představenstvo stanovuje následující podmínky volby představenstva formou per rollam pro tento jednotlivý případ. Volba se bude provádět tradičně dle stanovených lokalit (obvodů). Lokality (obvody) jsou následující: Tábor I, Tábor II, Tábor III, Sezimovo Ústí, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Bechyně. Za každou lokalitu se volí jiný počet členů představenstva, a to následovně:

Lokalita Tábor I – 2 členové

Lokalita Tábor II – 2 členové

Lokalita Tábor III – 2 členové

Lokalita Sezimovo Ústí – 2 členové

Lokalita Soběslav – 1 člen

Lokalita Veselí nad Lužnicí – 1 člen

Lokalita Bechyně – 1 člen

Návrhy kandidátů na členy představenstva (musí se jednat o členy družstva) jsou mimo jiné oprávněni předkládat i samotní delegáti za volební obvod, v němž byli zvoleni. Návrhy musí být předloženy družstvu nejpozději do 30.4.2021 a to písemně s uvedením následujících údajů:

- jméno a příjmení

- bydliště

- věku (příp. data narození)

- povolání

- tel. kontaktu, (mobil), příp. e-mailu

Samotná volba se bude provádět zaškrtnutím kandidáta/kandidátů na hlasovacím lístku. V případě, že má být v dané lokalitě zvolen 1 člen, je povoleno zaškrtnout na hlasovacím lístku pro danou lokalitu max. jednoho kandidáta. V případě, že mají být zvoleni v dané lokalitě 2 členové, je povoleno zaškrtnout na hlasovacím lístku pro danou lokalitu max. dva kandidáty. V případě, že delegát zaškrtne více kandidátů než je povolený limit, k jeho hlasování se nepřihlíží.

Zvoleni budou ti kandidáti v určeném počtu pro jednotlivé lokality, kteří po sečtení hlasů získají nejvyšší počet hlasů (v rámci jednotlivých lokalit).

Volba členů volených orgánů družstva je platná pouze v případě, že formou per rollam bude hlasovat, tj. odevzdá platné hlasovací lístky, alespoň nadpoloviční většina všech delegátů (základní podmínka přijetí jakéhokoliv usnesení shromáždění delegátů per rollam). Ke zvolení jednotlivých kandidátů však není nutná podmínka získání nadpoloviční většiny hlasů všech delegátů (jako u prezenční formy hlasování, kde je tato podmínka vyjádřena ve vztahu k přítomným delegátům), a to z důvodu, že většiny hlasů všech delegátů nemusí být pro způsob volby nikdy dosaženo.

V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů (v rámci lokalit), jejichž počet převyšuje počet zbývajících míst, se rozhodne losem, který provede volební komise při vyhodnocování výsledků voleb.

Neúspěšní kandidáti při volbě představenstva se stávají náhradníky zvolených členů, a to v pořadí dle počtu získaných hlasů a dle jednotlivých lokalit, za něž kandidovali.

Kontrolní komise

Vzhledem k tomu, že za normálních okolností nelze rozhodování per rollam v družstvu s vrcholným orgánem shromáždění delegátů konat (je zakázáno zákonem - § 652 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění), nejsou jednacím a volebním řádem stanoveny podmínky voleb v tomto případě. Z uvedeného důvodu představenstvo stanovuje následující podmínky volby kontrolní komise formou per rollam pro tento jednotlivý případ.

Návrhy kandidátů na členy kontrolní komise (musí se jednat o členy družstva) jsou mimo jiné oprávněni předkládat i samotní delegáti za volební obvod, v němž byli zvoleni. Návrhy musí být předloženy družstvu nejpozději do 30.4.2021 a to písemně s uvedením následujících údajů:

- jméno a příjmení

- bydliště

- věku (příp. data narození)

- povolání

- tel. kontaktu, (mobil), příp. e-mailu

Samotná volba se bude provádět zaškrtnutím kandidátů na hlasovacím lístku (v max. počtu 4). V případě, že delegát zaškrtne více kandidátů než je povolený limit, k jeho hlasování se nepřihlíží.

Zvoleni budou ti čtyři kandidáti, kteří po sečtení hlasů získají nejvyšší počet hlasů.

Volba členů volených orgánů družstva je platná pouze v případě, že formou per rollam bude hlasovat, tj. odevzdá platné hlasovací lístky, alespoň nadpoloviční většina všech delegátů (základní podmínka přijetí jakéhokoliv usnesení shromáždění delegátů per rollam). Ke zvolení jednotlivých kandidátů však není nutná podmínka získání nadpoloviční většiny hlasů všech delegátů (jako u prezenční formy hlasování, kde je tato podmínka vyjádřena ve vztahu k přítomným delegátům), a to z důvodu, že většiny hlasů všech delegátů nemusí být pro způsob volby nikdy dosaženo.

V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů, jejichž počet převyšuje počet zbývajících míst, se rozhodne losem, který provede volební komise při vyhodnocování výsledků voleb.

Neúspěšní kandidáti při volbě kontrolní komise se stávají náhradníky zvolených členů, a to v pořadí dle počtu získaných hlasů.

 

Hlasování členů představenstva o výše uvedených podmínkách:

přítomni: 10 členů představenstva z 11, z toho hlasovalo  pro: 10              proti: 0                 zdrželi se: 0

                              

                                             

 předseda představenstva Pavel Šimák                                                 zapisovatel: Ivana Šubrová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K ROZHODOVÁNÍ V PÍSEMNÉ FORMĚ (per rollam)

delegátům

Stavebního bytového družstva Tábor, IČ: 002 14 329, se sídlem Martínka Húsky 109, 390 01 Tábor

zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 206 (dále jen „družstvo“ či „SBD Tábor“)

 

Vážení delegáti,

vzhledem k současné mimořádné situaci, ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, není opakovaně možné konat shromáždění delegátů prezenčním způsobem.

Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb., umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam). Za tím účelem rozhodlo představenstvo družstva o podmínkách, za kterých bude rozhodování per rollam v družstvu možné.

V současné době představenstvo zvažuje možnost hlasovat výše uvedeným způsobem o všech záležitostech spadajících do působnosti shromáždění delegátů.

Tyto podmínky určené představenstvem družstva zasíláme v příloze (viz zápis rozhodnutí představenstva) a uplatní se pro všechna budoucí rozhodování shromáždění delegátů družstva mimo zasedání v případech, kdy to umožní zvláštní zákon.

za představenstvo SBD Tábor

................................…………………………                                                   

Pavel Šimák                                                                                                     

předseda představenstva                                                                          

Příloha:

- fotokopie zápisu rozhodnutí představenstva o podmínkách rozhodování per rollam

                                                                         

 

 

Pojištění domů.
V rámci komplexních služeb poskytuje SBD Tábor pojištění bytových domů, které má ve správě. Toto pojištění poskytuje za výhodných podmínek vyplývající z většího objemu pojištěných objektů.
Začátkem roku 2019 uzavřelo SBD Tábor s Kooperativa pojišťovna a.s. novou pojistnou smlouvu na období pěti let. Kromě pojištění majetku je součástí smlouvy i pojištění občanské odpovědnosti za způsobenou škodu třetí osobě po území celé ČR.
Majetkem u bytových domů ve správě SBD Tábor se rozumí stavba a stavební části či společné prostory, nikoliv zařízení domácnosti.
V nové pojistné smlouvě došlo k aktualizaci na současné pojistné podmínky a také k zohlednění navýšení majetku u bytových domů, kde došlo v minulých letech k větším investicím (zateplení, nový výtah atp.).
V každém roce řeší SBD Tábor průměrně 70 pojistných událostí. Pojišťovna ve většině přídech plní vzniklou škodu. Nejčastější příčinou jsou závady na vodovodních a odpadních rozvodech, ale pojistná smlouva se vztahuje např. i na vandalismus či přepětí v elektrické síti. Vzniklou škodu stačí na SBD Tábor nahlásit, dodat potřebné podklady a ostatní administraci i komunikaci s pojišťovnou zajistí pracovníci SBD.
Miloslav Pokorný, SBD Tábor

Vážení delegáti,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a nemožnosti konat schůze samospráv, příp. obvodové komise, které mají možnost dle jednacího řádu navrhovat kandidáty na členy představenstva a kontrolní komise našeho družstva, Vás upozorňujeme, že v případě zájmu máte možnost podat představenstvu SBD Tábor podněty k navržení kandidátů do uvedených orgánů.

Pavel Šimák v.r.

Významné novinky v oblasti bytového spoluvlastnictví od 1.7.2020
(zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
___________________________________________________________________________
Dnem 1.7.2020 nabude účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z pohledu právní úpravy bytového spoluvlastnictví se jedná o první velkou rekodifikaci od samotného přijetí občanského zákoníku, která v mnohém zásadně mění dosavadní pravidla správy domu a pozemku a dále práva a povinnosti vlastníků jednotek. V této souvislosti považujeme za nutné seznámit vás se změnami, které mohou mít vliv na chod vašeho společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) a na uplatňování práv a povinností souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.
První, z našeho pohledu asi nejvýznamnější, změnou je kompletní rekonstrukce pravidel § 1184 občanského zákoníku upravujícího nařízený prodej jednotky vlastníka, který porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Doposud byla právní úprava víceméně bezzubá a v praxi není za dobu účinnosti nového občanského zákoníku (od 1.1.2014) znám jediný případ, kdy by k nucenému prodeji jednotky (bytu) došlo. Stávající úprava je totiž postavena na nutnosti vést soudní spor s porušujícím vlastníkem a teprve poté, co vlastník porušuje soudní rozhodnutí, čímž podstatně omezuje ostatní vlastníky, může soud na návrh SVJ nařídit prodej jednotky. Znění účinné od 1.7.2020 tento proces v mnohém zjednodušuje. Předlohou nové právní úpravy je institut vyloučení člena z bytového družstva. Nová úprava zavádí podobný proces, který může vést až k prodeji jednotky vlastníka, který své povinnosti porušuje.
Na návrh osoby odpovědné za správu domu (SVJ) může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek (§ 1184 odst. 1).
Z důvodové zprávy se podává následující:
K tomu, aby mohlo napříště dojít k nucenému prodeji jednotky, musí být splněno několik podmínek.
1) Předně osoba odpovědná za správu domu a pozemku (SVJ) musí vlastníkovi, který porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, doručit písemnou výstrahu. Minimální obsahové náležitosti této výstrahy stanoví navrhovaný odstavec 2. Smyslem této výstrahy je zejména upozornit vlastníka jednotky na jeho nežádoucí chování, umožnit mu, aby svého jednání zanechal a napravil, co způsobil, a konečně jej upozornit, že může být podán návrh na nařízení prodeje jeho jednotky. Současně se ve výstraze vlastníkovi poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů, aby mohl zanechat vadného jednání a případně odstranil jeho důsledky.
2) Dále musí s podáním návrhu vyslovit souhlas vlastníci jednotek většinou všech vlastníků jednotek. Tímto se chce zamezit, aby se institut nuceného prodeje stal nástrojem zneužití ze strany vlastníků s vyšším podílem hlasovacích práv. O tom, že vlastník jednotky porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, by měla být přesvědčena většina všech vlastníků. Zároveň se
stanoví, že při určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka jednotky, jejíž prodej se navrhuje.
3) A konečně musí být splněny materiální znaky nežádoucího jednání vlastníka jednotky, tj. vlastník jednotky musí porušovat své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.
Splnění všech předpokladů bude soud řešit v průběhu nalézacího řízení. Pokud nebude naplněna byť jen jediná z těchto podmínek, k nařízení prodeje jednotky by nemělo dojít a soud žalobu zamítne.
Z našeho pohledu se jedná o významnou změnu, která by mohla do budoucna pozitivně ovlivnit chování některých vlastníků jednotek, kteří dle současné právní úpravy zneužívali složitosti vymáhání těchto povinností a své povinnosti v rámci SVJ porušovali na úkor jiných vlastníků. Současně však musíme upozornit, že se musí jednat skutečně o zjevné porušování, které omezuje ostatní vlastníky skutečně podstatným způsobem (musí dojít k naplnění určité míry intenzity závadného jednání).
___________________________________________________________________________
Další změnou, která může a bude mít vliv na fungování SVJ, je úprava § 1186 občanského zákoníku. Stávající platné znění přináší zásadní výkladové problémy vedoucí k právní nejistotě, zda dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku přecházejí s převodem jednotky na nabyvatele a jaký vliv na tento přechod má potvrzení osoby odpovědné za správu domu. Osoba odpovědná za správu domu tak nemá jistotu, kdo je dlužníkem – zda převodce, nebo nabyvatel, což komplikuje vymáhání pohledávek. Předně se navrhuje jednoznačně stanovit, že na nabyvatele přecházejí dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku, dluhy na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a dluhy na zálohách na tato plnění převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku ze zákona.
Tyto dluhy na nabyvatele přejdou ex lege pouze v případě, že je nabyvatel měl a mohl zjistit. Z tohoto důvodu se zachovává potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku. Převodce doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu a pozemku, jaké má vůči této osobě dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku a plněních spojených nebo souvisejících s užívání bytu a zálohách na tato plnění, popřípadě potvrzení, že takové dluhy nejsou. Stanoví se vyvratitelná domněnka, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z tohoto potvrzení nebo pokud osoba odpovědná za správu domu a pozemku potvrzení bez zbytečného odkladu nevydala, přestože o něj byla požádána. Nově se navrhuje, že potvrzení může osoba odpovědná za správu domu vydat také přímo nabyvateli, pokud s tím převodce souhlasí.
Uvedenou změnu opět vítáme jako přínosnou s ohledem na skutečnost, že v současné době vznikaly výkladové pochybnosti, zda k přechodu dluhů vůbec dochází, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Nyní bude na pevno stanoveno, že k přechodu dluhů dochází na nabyvatele ze zákona, a to za výše uvedených podmínek (nabyvatel je měl a mohl zjistit – např. právě z potvrzení SVJ). V této souvislosti tak i nadále platí, že SVJ by měla taková potvrzení na žádost vydávat, aby si zajistila, že dluhy budou přecházet spolu s převodem jednotky na nového nabyvatele.
___________________________________________________________________________
Z dalších dílčích změn, které mohou mít dopad i na jednotlivá SVJ, můžeme již jen bodově uvést následující:
- Podstatnou náležitostí stanov SVJ již do budoucna nebude stanovení pravidel pro tvorbu rozpočtu společenství;
- Při změně stanov se již nebude vyžadovat forma veřejné listiny (notářského zápisu), nicméně pokud formu veřejné listiny stanoví přímo stanovy, je nutné tak postupovat (bude vhodné takové stanovy změnit);
- Nově je zaveden institut „náhradního shromáždění“, které bude usnášení schopné při účasti 40% všech hlasů. Nejedná se o rozhodování per rollam, které zůstává zachováno, ale o nový institut klasického shromáždění s fyzickou přítomností vlastníků v případě, kdy to stanovy budou připouštět (bude opět nutná změna stanov).
V Táboře dne 4. května 2020
Mgr. Filip Švarc, advokát
právní zástupce SBD Tábor

OZNÁMENÍ

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci Vás žádáme, abyste své požadavky  řešili především telefonicky, příp. prostřednictvím emailu. 
V případě nutnosti (tj. v nejzazším případě) si návštěvu domluvte předem s konkrétním zaměstnancem. Jednání nebude probíhat v kanceláři, ale v prostorách vstupní chodby. 

Děkujeme za pochopení

 

!!!!  UPOZORNĚNÍ  !!!!

 Na základě informací z posledních dnů informujeme o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ.

Změny spočívají v odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ  a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba - společnost s ručením omezeným.

Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy patřičnými zápisy ze schůze SVJ, která údajně proběhla mimo zasedání - per rollam. Všechny dokumenty jsou opatřeny falešnými podpisy.

Na základě takto dodaných dokumentu Krajský soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat ("vytunelování" SVJ).

Je tedy nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat. V případech, kdy bude zjištěna neoprávněná změna, je pak na místě podání trestního oznámení.

 

                                                                                              SBD Tábor                                        

 

Změna legislativy v otázce Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

Od 1.7.2015 platí zákon 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO, Martínka Húsky 109, 390 11 Tábor

IČ: 002 14 329   DIČ: CZ00214329

tel. 381 791 613   email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Táboře 26.6.2020

Vážení,

v souvislosti s častými dotazy ohledně dodávky tepla a na možnosti jeho regulace  sdělujeme pro lepší informovanost následující:

Teplo dodává dodavatel tepla na základě smlouvy s odběratelem (v našem případě zpravidla SVJ). Vždy na přelomu roku odsouhlasuje odběratel s dodavatelem tepla písemně cenové ujednání pro následující kalendářní rok.

Správce SBD Tábor provádí roční vyúčtování tepla na základě fakturace od dodavatele. V souladu s platnou legislativou rozdělí správce náklady do ohřevu teplé vody a do otopu. Tyto podklady zašle příslušné firmě která provede rozúčtování nákladů na jednotlivé bytové jednotky, opět dle platné legislativy. Toto rozúčtování je přílohou celkového vyúčtování jednotlivých bytů.

S dodávkou tepla úzce souvisí regulace. Jejím smyslem je zajistit požadovaný komfort konečného odběratele a optimalizovat náklady za dodávku tepla. Existuje několik možností s různým efektem a samozřejmě s rozdílnou výší nákladů.

Základní regulaci může provést dodavatel tepla úpravou tzv. topné křivky a to na základě požadavku zástupců SVJ či samosprávy domu. Částečně může dodavatel tepla provádět regulaci v domě, v domácí předávací stanici (DPS).

Další možností regulace topné soustavy a tím i úspory nákladů je hydraulické a termické vyvážení topného systému celého domu. To provádí odborná firma na základě výpočtu a projektu autorizované osoby v oboru topenářství. Je to řešení nejnáročnější, ale má v případech, kdy se provede celkové zateplení domu největší efekt. Často se investuje pouze do zateplení a zapomene se na nové nastavení a vyregulování otopné soustavy. Majitelé bytů se pak často diví, že dosažené úspory nejsou tak vysoké, jak předpokládali.

Regulaci tepla může provádět i koncový odběratel tepla prostřednictvím termostatického ventilu (TRV) na každém radiátoru v bytě. Bohužel se setkáváme s neodbornými zásahy či s nevědomostí v ovládání tohoto způsobu regulace. TRV reaguje na bezprostřední teplotu ve svém okolí. Neměl by mít možnost zavřít zcela a úplně přívod topné vody. Od výrobce je nastaven na minimální teplotu svého okolí, např. 15-16°C (tzv. temperování). V případě, že se např. otevře okno v jeho okolí, dochází k plnému otevření průtoku topné vody a radiátor je během chvíle roztopen na maximum v závislosti na teplotě dodávané topné vody. Na tomto místě je třeba dodat, že časté větrání bytu po výměně oken a zateplení domu je nezbytný předpoklad předcházení tvorbě plísní v bytě. Proto při větrání je třeba ztlumit TRV na minimum a na nezbytnou dobu přikrýt např. dekou či polštářkem aby nedošlo k ochlazení jeho okolí.

Po skončení topné sezony se doporučuje nastavit TRV na nejvyšší stupeň (úplné otevření). Snižuje se takto jeho opotřebení.

Topná soustava ústředního vytápění je značně složité zařízení, které reaguje na jakékoliv individuální, neodborné zásahy. Např. i výměna radiátoru může výrazně narušit hydraulické a termické vyvážení systému. Provoz se stane neekonomický, některá topná tělesa nedostanou požadované množství tepla a naopak. Špatně nastavená, nefunkční regulace může být také zdrojem hluku.

Je třeba si také uvědomit, že zvýšení teploty v bytě o 1°C znamená zvýšení nákladů asi o 6%.

Náklady za teplo jsou zpravidla nejvyšší nákladovou položkou za užívání bytu, proto stojí za to je řešit jak v souvislosti s rostoucí cenou tepla, tak i se stárnoucím stavem bytových domů a jejich technickým zařízením.

M.Pokorný SBD Tábor

V prosinci roku 2013 zakoupilo SBD Tábor pro potřeby domů v jeho správě termokameru Fluke TiR 105 9Hz. Pomůže při odhalování vad stavebních konstrukcí z hlediska tepelných ztrát a tepelných mostů.

Upozorňujeme, že úřední dny jsou pouze v pondělí a ve středu.

Nadále upřednostňujeme řešení Vašich požadavků prostřednictvím telefonu a emailu.

Žádáme návštěvníky, aby i přes uvolnění vládních opatření, i nadále vstupovoali do budovy s ochranou úst a nosu.

Děkujeme za pochopení

Pavel Šimák

předseda SBD Tábor

 

Sezimovo Ústí II, Dukelská 642

Úterý: 7:00–11:30, 12:30–17:30

Soběslav, Na Ohradě 440/III

Čtvrtek: 7:00–11:30, 12:30–16:00

Veselí n/Luž., Blatské sídl. 588

Středa: 7:00–11:30, 12:30–15:00

Bechyně, Písecká 823

Čtvrtek: 13:00-16:00

Stavební bytové družstvo Tábor

Úřední dny:

  • Pondělí: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 15.45
  • Středa: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.15

Ostatní dny po domluvě:

  • Úterý a Čtvrtek: 7.00 – 11.30 a 12.30 – 15.30
  • Pátek: 7.00 – 12.30

Martínka Húsky č.p. 109
390 01 Tábor

IČO: 00214329, DIČ:CZ00214329
Identifikátor datové schránky: vtv4db7

eby teaser

Copyright ©2021 SBD Tábor - stavební bytové družstvo Tábor
Vytvořeno společností IT-JH.cz

Vyhledávání